Skip to content

 

A Verőce Tours Kft. mint szálláshely-szolgáltató

Általános Szerződési Feltételei

(hatályos: 2022. október 15-től)

I. Általános rendelkezések

1.) A Verőce Tours Kft. (székhelye: 2623 Kismaros, Zrínyi utca 7.; cégjegyzékszáma: 13-09-075974; adószáma: 12274699-2-13) – a továbbiakban Szállásadó – ezen általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján köt szerződést szállásszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.

2.) Az ÁSZF nem zárja ki, hogy a Szállásadó akár ezen ÁSZF alapján, akár ezen általános feltételektől részben vagy egészben eltérő feltételekkel kössön szálláshely-szolgáltatási és/vagy szállásközvetítői szerződést utazásszervezőkkel, szervezőkkel, jogi személy megrendelőkkel, egyéni vállalkozókkal vagy magánszemélyekkel.

II. Szerződő felek, a szerződés létrejötte

1.) A Szállásadó szolgáltatását minden esetben az a vendég veszi igénybe, akinek a nevére történik a szálláshely foglalása.

2.) Foglalni a Szállásadó honlapján megadott módok valamelyikén lehet, de bármely módon is kezdeményezi a vendég a szálláshely-szolgáltatási szerződés létrejöttét, a megadott módon történő foglalás elküldésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit:

  1. egyedileg megismerte, és

  2. az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

3.) A szerződés vagy

3.1.) az egyedi, írásbeli szerződés mindkét fél általi aláírásával, vagy

3.2.) a foglalás megküldését követően annak visszaigazolásáról szóló, Szállásadó egyoldalú jognyilatkozatának hatályosulásával

jön létre.

4.) A szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:70.§ (2) bekezdése alapján írásban megkötött szerződésnek minősül.

5.) A szerződésnek a vendég/szerződő fél alábbi adatait kell tartalmaznia:

a vendég/szerződő fél neve,

lakcíme (székhelye),

telefonszáma és e-mail címe,

A hiányosan megadott adatok esetén Szállásadó a foglalás visszaigazolását megtagadhatja.

6.) A szállásszolgáltatás meghatározott időtartamra szól, amelynek kezdő és befejező napját a foglalás visszaigazolása tartalmazza.

7.) Ha a vendég(ek) a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt saját érdekkörére visszavezethető okból véglegesen elhagyja a foglalt szállást, a Szállásadó jogosult a szolgáltatási szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.

8.) A 7. pont szerinti, lejárati idő előtt megüresedett szállást a Szállásadó jogosult újra értékesíteni, nem köteles azt fenntartani a szállást elhagyó vendég(ek) részére.

9.) A szállás-szolgáltatás vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

10.) A szerződést a vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

IV. Elállás a szerződéstől

1.) Amennyiben a Szállásadó az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, úgy a másik szerződéskötő fél a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 30. napig írásban tett nyilatkozatával kötbérmentesen elállhat a szerződéstől, és az addig kifizetett előleget/szolgáltatási díjat a Szállásadó 8 napon belül visszautalja arra a bankszámla számra, ahonnan az utalás érkezett.

2.) Lemondási időn belüli elállás esetén a másik szerződéskötő fél, a Szállásadó által megküldött foglalás visszaigazolásban feltüntetett elállási feltételekben meghatározott kötbért köteles fizetni, vagy, amennyiben a foglalás visszaigazolás nem tartalmazza azt, úgy:

a) a kötbér mértéke a szerződésben meghatározott érkezési napot megelőző 3. (azaz harmadik) és 29. (azaz huszonkilencedik) napig történő lemondás esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes összegének 40%-a,

b) de az érkezés napja (14:00 óra) előtt 72 órán belüli lemondásnál a szolgáltatás 100%-a a fizetendő kötbér mértéke.

3.) Ha a szerződő fél a szállás-szolgáltatás igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, a szerződésben foglalt módon nem biztosította (érkezési nap előtt 24 órával foglalt: Last Minute), a Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége a szerződésben meghatározott érkezési nap délután 16 óráig áll fenn. Ezen időpont után a Szállásadó szolgáltatási kötelezettsége megszűnik, és jogosult a jelen ÁSZF IV/2 pont b) alpontja szerinti kötbérigényét, valamint a vendég meg nem érkezése következtében keletkezett kárának megtérítését követelni, illetve az érvényesített kötbértől/kártérítéstől függetlenül a szálláshelye(ke)t másnak értékesíteni.

V. Árak

 

1.) A Szállásadó aktuális szolgáltatási árairól, a honlapján lehet érdeklődni, valamint ugyanezen árak a szálláshelyen is kifüggesztésre kerülnek, vagy Szállásadó foglalás visszaigazolásában szerepelnek. Amennyiben a foglalás visszaigazolásban feltüntetett árak magasabbak, mint a honlapon találhatóak/szálláshelyen kifüggesztettek, úgy minden esetben a foglalás visszaigazolásban (mint az egyedi szerződés létrejöttét eredményező jognyilatkozatban) foglaltak az irányadóak.

2.) A Szállásadó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon megváltoztathatja, mely a már érvényesen létrejött és hatályos szerződésekre nem vonatkoznak.

3.) A Szállásadó az árak közlésekor megjelöli a szolgáltatást terhelő, jogszabályban meghatározott, az ajánlattételkor érvényes adótartalmának mértékét. A Szállásadó az adójogszabályok változása miatti többletterheket (így különösen, de nem kizárólagosan: Áfa mértékének változása; újonnan, az egyedi szerződés megkötését követően bevezetett, szálláshely szolgáltatást érintő adónem, stb.) jogosult előzetes értesítés nélkül a szerződő félre hárítani, melyet Felek a Ptk. 6:191.§ (4) bekezdése szerinti, fél egyoldalú szerződésmódosításának minősítenek és akként fogadnak el.

VI. A szálláshelyek szobáinak igénybevétele és feltételei

1.) A vendég a lefoglalt szállást/szobát/szobákat az érkezése napján 14 órától foglalhatja el.

2.) A vendég a szállást/szobát/szobákat a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a szálláshelyre behozott dolgaival együtt elhagyni.

3.) Ha a vendég az előzőekben meghatározott időpont előtt és/vagy után akarja a szállást elfoglalni vagy elhagyni, a Szállásadó külön díjat számolhat fel. Ebben az esetben a szállást/szobát/szobákat teljes értékűen használhatja. Az érkezés/távozás előtt/után 2-2 órával a csomagok a közös használatú helyiségekben térítésmentesen elhelyezhetők, ugyanakkor azokért Szállásadó felelősséget nem vállal.

4.) A Szállásadó kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében külön kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát. Amennyiben a vendég a Szállásadó felhívására sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a Szállásadó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti.

5.) Nem uniós állampolgár, illetve hontalan vendég esetében a Szállásadó köteles a vendég útlevelét/hontalanságát igazoló okmányát a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról másolatot készíteni.

6.) Szállásadó a szálláshely szobáinak, vagy közös használatú helyiségeinek átalakításához, további használatba adásához nem járul hozzá.

7.) Háziállatot csak előzetes egyeztetés esetén, érvényes oltási könyvvel hozható a szálláshelyre, kaució megfizetése mellett. Háziállat fogadásának díja 400,- Ft/éj. A kaució összege 5. 000,- Ft/háziállat. A kaucióból a vendégház a kisállat által okozott károkat jogosult megtéríteni. A kaució a szoba ellenőrzése után, visszajár abban az esetben, ha a behozott állat a vendégházban, szobában, vendégekben nem okozott kárt. A kaució abban az esetben nem jár vissza amennyiben a kisállat zavarja a többi vendég nyugalmát és ezzel kárt okoz a vendégeknek vagy a szálláshely hírnevének

VII. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

1.) A Szállásadó jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

b) a vendég a Szállásadó házirendjében foglaltakat, tűz- és vagyonvédelmi szabályait, biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, és/vagy Szállásadó alkalmazottaival/megbízottjaival vagy a szálláshelyen tartózkodó más vendégekkel szemben kifogásolhatóan, durván viselkedik, tudatmódosító szerek befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más, a közösségi együttélés általános szabályaival szembemenő, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

c) a vendég fertőző betegségben szenved;

d) a szerződő fél nem teljesíti a szerződésben/ÁSZF-ben meghatározott valamely kötelezettségét a meghatározott időpontig

2.) Megszűnik a felek közötti szerződés, amennyiben annak teljesítése vis maior következtében lehetetlenné válik. A szerződés megkötésének időpontjában ismert vagy egyébként előrelátható körülmény azonban nem ad alapot egyik fél számára sem vis maiorra történő hivatkozásra.

VIII. A vendég betegsége, halála

1.) Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szállásadó orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a Szállásadó alkalmazottja, megbízottja, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

2.) A vendég betegsége/halála esetén a Szállásadó költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

IX. A szerződő fél jogai

1.) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, illetve amelyről a felek a szerződésben megállapodtak, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá, a házirendben foglaltak szerint.

2.) A vendég a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt a Szállásadó által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A Szállásadó az ezen időszakban hozzá írásban benyújtott panaszt megvizsgálja és kezeli.

3.) A szálláshelyről való elutazását követően a vendég panasztételi joga megszűnik.

X. A szerződő fél/vendég kötelezettségei

1.) A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

2.) A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy cselekvőképességében részletesen vagy teljesen korlátozott személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a szálláshelyen.

3.) A vendég kötelezettséget vállal, hogy a felelőssége/felügyelete alá tartozó 18 éven aluli személy a szálláshelyen való tartózkodásának időtartama alatt a szálláshely területén nem fogyaszt alkoholt.

4.) A vendég saját ételt-italt feltételekkel hozhat be a szálláshely területére, a közegészségügyi előírások és a házirend vonatkozó pontjainak megfelelő betartása mellett.

5.) A vendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szállásadó előzetes írásos hozzájárulása, továbbá a szükséges hatósági engedélyek bemutatása szükséges. Az engedélyek beszerzése a vendég kötelessége és költsége.

6.) A vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait, rendezvényeit saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerűen használja, illetve veszi igénybe.

XI. A szerződő fél/vendég kártérítési felelőssége

1.) A vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért és hátrányokért, amelyet a vendég, kísérője vagy felügyelete alá tartozó személy okozott a Szállásadónak vagy harmadik személynek.

2.) A vendég ezen felelőssége akkor is fennáll, ha a károsult jogosult a kár megtérítését közvetlenül a Szállásadótól igényelni.

XII. A Szállásadó zálogjoga

1.) A Szállásadót a vendég által igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékének összegéig zálogjog illeti meg a vendég szálláshelyre bevitt, birtokában lévő dolgain. A zálogjog érvényesítése során a Szállásadó jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti. A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik.

2.) A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.

XIII. A Szállásadó kötelezettsége

1.) A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni.

2.) A Szállásadó köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni.

3.) A Szállásadó a vendég szálláshelyen való tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

XIV. A Szállásadó kártérítési felelőssége

1.) A Szállásadó felelősséggel tartozik a vendég bevitt dolgában bizonyítottan a szálláshelyen keletkezett kárért, amennyiben a kár a vendégek által rendszerint használt vagy a vendég számára nyitott helyen következett be.

2.) Mentesül a Szállásadó felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár az alkalmazottak és a vendégek körén kívüli, előre nem látható és elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.

3.) A Szállásadó kijelölhet olyan helyeket a szálláshely vagy annak területén, ahová a vendég nem léphet be, nem tartózkodhat. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

4.) A vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a szálláshelyet az őt ért kárról, az azt okozó eseményről, és egyben köteles mindazon adatot a Szállásadó rendelkezésére bocsátani, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, az esetleges rendőrségi eljáráshoz szükséges. A késedelmes bejelentésből, illetve a szükséges adatok nem vagy hiányos rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a Szállásadó nem vállal felelősséget.

5.) Értéktárgyban, készpénzben, értékpapírban keletkezett kárért a Szállásadó csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha azt megőrzésre kifejezetten és dokumentáltan átvette.

6.) Értékpapírban, értéktárgyban, készpénzben keletkezett kárért a Szállásadó abban az esetben is felelősséggel tartozik, ha a kár olyan okból következett be, amelyért a Szállásadó a kártérítés általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

7.) A Szállásadó nem felel a szálláshely berendezéseinek, felszereléseinek stb. nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

8.) A Szállásadó nem tartozik felelősséggel mindazon kárért, hátrányért, sérelemért, amelyet a szálláshely más vendége okozott a vendégnek és/vagy a felügyelet alá tartozó személynek.

XV. Szállásadó kártérítési felelőssége esetén a kártérítés mértéke

1.) A Szállásadó a készpénzben, értékpapírban, értéktárgyban keletkezett kár esetében a tényleges kárt köteles megtéríteni, ha azt őrzése kifejezetten és dokumentáltan átvette. Értékpapírnál a tényleges kár mértéke megegyezik károsodott értékpapír névértékével.

2.) Minden egyéb bevitt dologban keletkezett kárnál a kártérítés felső határa a napi szobaár ötvenszerese. Adathordozóban keletkezett kár esetén a szálláshely szolgáltató az adathordozó kereskedelmi forgalmi árát köteles megtéríteni.

3.) A Szállásadó jogosult az ajánlatában megnevezni azon dolgokat, amelyek bevitelét a szálláshely területére nem engedélyezi. Az engedély ellenére bevitt dologban keletkezett kárért a Szállásadó nem tartozik felelősséggel.

XIV. Vegyes rendelkezések

  1. A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szerződő felek a perértéktől függően a Váci Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

  2. A Vendég tudomásul veszi, hogy Szállásadó a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete (GDPR), valamint a hatályos magyar adatvédelmi jogi előírások betartásával jár el az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.